ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Zápis do 1. třídy proběhne ve středu 7. dubna 2021 od 12:00 do 18:00 hod. a ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 12:00 do 16:00 hod.

Podle epidemiologické situace proběhne buď s fyzickou účastí budoucích prvňáčků, nebo bez osobní přítomnosti dětí. 

  1. Zápisy s účastí dětí:
    středa 7. dubna 2021 od 12:00 do 18:00 hod. a čtvrtek 8. dubna 2021 od 12:00 do 16:00 hod. Spolu s budoucím prvňáčkem musí k zápisu dorazit jeho zákonný zástupce, který předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  2. Zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole:
    v termínu od 1. do 15. dubna 2021: přihlášku podají zákonní zástupci prostřednictvím datové schránky, e-mailu s elektronickým podpisem, poštou nebo vhozením žádosti o přijetí do schránky školy.

Zákonný zástupce má možnost zvolit pro dítě základní školu podle svého uvážení, bez ohledu na obecně závaznou vyhlášku města o stanovení školských obvodů spádových základních škol.

Ředitel spádové školy je však povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve svém školském obvodu.

Povinný zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku.

Zápis dětí, kterým bude 1. září 2021 méně než 6 let: Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016 (je tělesně a duševně přiměřeně vyspělé) a Vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu doložit vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

Ve školním roce 2020/2021 budou žáci přijímáni do nejvyšší možné kapacity školy. V případě většího zájmu o přijetí budou otevřeny dvě první třídy.

Spádovou oblastí dle obecně závazné vyhlášky města Dvůr Králové nad Labem č. 6/2020 pro Základní školu Podharť, Máchova 884, Dvůr Králové nad Labem byly stanoveny tyto ulice:
Antonína Wagnera
Blahoslavova
Bratří Čapků
Do Polí
Fibichova
F. L. Věka
Halíkova
Hlávkova
Chelčického
Klicperova
Krkonošská
Máchova
Na Vyhlídce
Na Výsluní
Nedbalova
Nerudova
Nová Tyršova
Nový Vorlech
Okružní
Pod Hřištěm
Pod Lesem
Puchmajerova
Purkyňova
Slunečná
Soukupova
Spojených národů
Štítného
Thámova
Tyršova
V Podlesí
Verdek
Vorlech
Vorlešská
Vrchlického
Zeyerova

Podání žádosti o přijetí, odklad povinné školní docházky

V případě zvažovaného odkladu vyplní žadatel spolu s žádostí o přijetí (PDF) i žádost o odklad (PDF) a doručí škole obě žádosti společně. (Žádosti ve formátu DOCX ke stažení zde: žádost o přijetí, žádost o odklad.)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (1.-30. 4. 2021), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy potvrzení žádosti o odklad povinné školní docházky.

Kontakt na školské poradenské zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje:

Pedagogicko-psychologická poradna, pracoviště Trutnov (pouze pedagogicko-psychologická poradna!):
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 813 080, 605 448 327
E-mail: info@ppptrutnov.cz

Speciálně pedagogické centrum Trutnov
Adresa: Na Struze 8, 541 01 Trutnov
Telefon: 731 582 421
E-mail: spc.tu@centrum.cz

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol